اهداف کلان شرکت پتروشیمی شازند (اراک)

1- حفظ و ارتقای ارزش بلندمدت سهام
2- رضایت ذی نفعان کلیدی
3- افزایش سهم بازارهای هدف جدید
4- تولید محصولات جدید و یا توسعه یافته

  استراتژی های منتخب شرکت پتروشیمی شازند(اراک)

 تثبیت موقعیت رقابتی:
حفظ وفاداری مشتری و تداوم یا افزایش فروش از طریق کسب رضایت ایشان و تقویت برند

توسعه بازار و محصول:
افزایش فروش از طریق عرضه محصول یا خدمات فعلی، همچنین محصول یا خدمات جدید در بازارهای جدید