سیاست های مربوط به جذب نخبگان
1) تشویق مادی و معنوی نخبگان
2) ايجاد زمينه بیشتر براي ارتباط مستمر با استعدادهای برتر
3) رفع موانع فعالیت های نخبگان و فرصت سازی مناسب بر اساس اصول عدالت و انصاف
4) بهره گیری حداکثر از توان گروه نخبگان در تاثیر گذاری تحولات علمی پژوهشی
5) جذب و بکارگیری نخبگان به منظور استفاده بهینه از فرصت ها
6) توسعه فرهنگ حمایت از نخبگان