سیاست های مربوط به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
 ایجاد امنیت شغلی
 ایجاد فضایی مناسب و روابط دوستانه درکار
 ایجاد سیستم های انگیزشی و پرورش انگیزه در جهت بکارگیری مناسب از خلاقیت پرسنل
 افزایش تعلق و تعهد سازمانی