سیاست های مربوط به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
 ایجاد امنیت شغلی
 ایجاد فضایی مناسب و روابط دوستانه درکار
 ایجاد سیستم های انگیزشی و پرورش انگیزه در جهت بکارگیری مناسب از خلاقیت پرسنل
 افزایش تعلق و تعهد سازمانی
   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086