آخرین اخبار
تاریخ: 1398/03/08
انتصاب رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند

انتصاب رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند

طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل، جناب آقای سید حسین هندی به عنوان رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند منصوب گردیدند.
متن حکم صادره از سوی مدیریت محترم عامل به شرح ذیل می باشند: