آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/14
برگزاري مجمع عمومي سهامداران شركتمجمع عمومي عادي و فوق العاده شركت ، روز يك شنبه 29/2/92 با حضور اكثريت سهامداران در محل سالن همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار شد.
در اين مجمع ابتدا گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 30 اسفند 1391 به صورت مصور ارائه شد و مديريت عامل به سئوالات سهامداران پاسخ گفت و در پايان صورت هاي مالي به تصويب مجمع رسيد و در خصوص نحوه تقسيم سود تصميم گيري بعمل آمد و مقرر شد به ازاي هر سهم مبلغ 3000 ريال پرداخت گردد.
گزارش تصويري مجمع جهت استحضار همكاران محترم تقديم مي گردد.

بازگشت به آخرین اخبار