آخرین اخبار
تاریخ: 1392/11/09
بنزین تولیدی پتروشیمی ها آلوده نیست.


 عضوهیات مدیره صنایع پتروشیمی آلوده بودن بنزین پتروشیمی ها را رد کرد.
 به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شازند به نقل از مهر،عبدالحسین بیات عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی آلوده بودن بنزین پتروشیمی ها را رد کرد و افزود : بنزین پتروشیمی ها به طور مستقیم قابل مصرف در خودرو ها نیست.

بازگشت به آخرین اخبار