تاریخ: 1398/01/21
شرکت پتروشیمی شازند یاور و پشتیبان هموطنان گرفتار در سیلاب

شرکت پتروشیمی شازند یاور و پشتیبان هموطنان گرفتار در سیلاب