گزارشات
اطلاعیه دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)
اطلاعیه پرداخت سود سهام عملکرد منتهی به 93/12/29 سهام شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)
اطلاعیه توزیع گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام) 
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده ( اصلاحیه) 
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ بر اساس عملکرد واقعي دوره ٣ ماهه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ٣ ماهه منتهي به ٣١ خرداد١٣٩٣
مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)(اصلاحیه مورخ ٢١ تیر١٣٩٣)
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام) (اصلاحیه مورخ هفدهم تیر١٣٩٣)
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)(مورخ ١١ تیر١٣٩٣)
آگهی پرداخت سود سهام سال مالی ١٣٩٣
اطلاعيه صدور مجوز افزايش سرمایه
  بیانیه ثبت سهام
  گزارش حسابرس و گزارش توجیهی
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ حسابرسی نشده(اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ (حسابرسی شده)  
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ (حسابرسی نشده)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده) (شرکت پتروشيمي اردبيل)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده) (شرکت نفت نيک قشم)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده) (شرکت توسعه پتروشيمي کوهدشت)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده) (شرکت پترو شيميران)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1392 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1392 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی به 29/12/1392 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 31/03/1392 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1392 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه ( حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی 31/06/1392 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم مالی منتهی به 29/12/1392 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1392(حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منهتی به 31/06/1392 (حسابرسی نشده)شرکت پتروشیمی اردبیل
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1392 (حسابرسی شده) شرکت نیک نفت قشم
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1392 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1392 ( حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1392 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1392 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1391 (حسابرسی شده) شرکت نیک نفت قشم
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1391 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1390 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 30/12/1391 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1391 (حسابرسی شده) شرکت پتروشیمی اردبیل
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1391 (حسابرسی شده) شرکت نیک نفت قشم
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1391 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1391 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1391 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1391 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1391 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه( حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1391 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1390(حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1390(حسابرسی شده) شرکت پتروشیمی اردبیل
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1390(حسابرسی شده) شرکت نفت نیک قشم
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1390(حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1391 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1391 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای3 ماهه منتهی به1390/03/31(حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای6 ماهه منتهی به1390/06/31(حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1390/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای6 ماهه منتهی به1390/06/31(حسابرسی شده) شرکت نیک نفت قشم
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای6 ماهه منتهی به1390/06/31(حسابرسی شده) پتروشیمی اردبیل
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای6 ماهه منتهی به1390/06/31(حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1390/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1390/12/29 دوره 8 ماهه (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1390/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به1390/12/29(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به1390/12/29(حسابرسی شده) نفت نیک قشم
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به1390/12/29(حسابرسی شده) پتروشیمی اردبیل
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به1390/12/29(حسابرسی شده)
گزارش تخلف
سهامدار گرامی
به منظور اثربخشی کنترلهای داخلی موجود ، به ویژه در حوزه گزارشگری مالی (کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) خواهشمند است پیشنهادات و اقدامات اصلاحی مورد نظر خود را به واحد حسابرسی داخلی منعکس فرمائید.
تماس با بخش سهامداران
تماس: 66 22 12 82 021و  59 22 12 82 021
 فاکس: 27 20 12 82 021 
ایمیل: Sharak@arpc.ir