بیانیه ماموریت
ما با جذب، توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی متعهد، خلاق، بهره ور و خلق محیط سازمانی پویا و یادگیرنده، از طریق فرایندهای روزآمد علمی به برتری فناورانه و تولید محور، شرکت پتروشیمی شازند را یاری می رسانیم.